Nhảy đến nội dung
x
Tiền lương tối thiểu
Workshop về tiền lương tối thiểu tại Việt Nam
Ngày 8-9/1/2018, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với một số chuyên gia nghiên cứu về lao động tại Hoa Kỳ về tiền lương tối thiểu.