Nhảy đến nội dung
x
Hội diễn văn nghệ sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, Năm học 2017-2018
Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa Lao động và Công đoàn - Đại học Tôn Đức Thắng.
Hoạt động Hành trình xanh lần 5 của Khoa
Kêu gọi cộng đồng sử dụng phương tiện xe đạp vào những nhu cầu phù hợp nhằm giảm khói bụi, tiếng ồn góp phần bảo vệ môi trường và tăng cường sức khỏe cho bản thân.
Tiền lương tối thiểu
Workshop về tiền lương tối thiểu tại Việt Nam
Ngày 8-9/1/2018, Khoa Lao động và Công đoàn phối hợp với một số chuyên gia nghiên cứu về lao động tại Hoa Kỳ về tiền lương tối thiểu.