Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn

LIÊN HỆ
1. Khoa Lao động và công đoàn

Địa chỉ: Phòng B002, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028 37 755 069
Email: khoa_ldcd@tdtu.edu.vn
Kết nối: https://www.facebook.com/laodongvacongdoan
2. Hotline: 0903 811 564 - 0902 315 531- 0935 002 920 - 0938 531 610