Nhảy đến nội dung
x

Đề tài - dự án

Đề tài và dự án nghiên cứu khoa học của giảng viên của khoa:

  • Đề tài Tổng Liên Đoàn

Hà Thị Là, Vai trò của Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp- khu chế xuất trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.