Nhảy đến nội dung
x

Sinh hoạt học thuật - Sinh hoạt Journal Club


      Journal Club và Sinh hoạt học thuật là hai hình thức sinh hoạt khoa học, sinh hoạt chuyên môn theo chuẩn quốc tế định kỳ cho toàn thể giảng viên-nghiên cứu viên của Khoa Lao động và công đoàn. Đây là nơi các giảng viên/ nghiên cứu viên thường xuyên có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu, giao lưu và trao đổi kỹ năng giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học-công nghệ từ các kết quả nghiên cứu mới và kinh điển.
 
      Dưới đây là lịch sinh hoạt Journal Club/ Sinh hoạt học thuật trong quý 3/2018:

Tháng Ngày Giờ Địa điểm
1. Sinh hoạt học thuật
07/2018 27 16g00 B002
08/2018 24 16g00 B002
2. Sinh hoạt Journal Club
07/2018 09 15g00 B002
08/2018 13 15g00 B002

Nguồn: Khoa Lao động và công đoàn