Nhảy đến nội dung
x

Một số biểu mẫu liên quan đến sinh viên

A. BIỂU MẪU HỌC VỤ:

1. Đơn đề nghị hoãn thi
2. Đơn đề nghị dự thi
3. Đơn đề nghị chuyển giờ thi
4. Đơn đề nghị nghỉ học tạm thời
5. Đơn đề nghị thôi học
6. Đơn đề nghị nhập học lại (Sau khi nghỉ học tạm thời)
7. Đơn đề nghị miễn/chuyển điểm các học phần
8. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi
9. Đơn đề nghị chuyển bậc đào tạo
10. Đơn đề nghị chuyển hệ đào tạo
11. Đơn đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh
12. Đơn đề nghị miễn học anh văn giao tiếp
13. Đơn xác nhận sinh viên trường (dùng để dự thi MOS khi CMND không hợp lệ).

Nhấn vào link này http://pdh.tdtu.edu.vn/?cat=1 để tải 13 mẫu đơn trên.

 

* Danh mục đơn trực tuyến và thời hạn giải quyết (bấm vào link dưới để biết chi tiết) http://pdh.tdtu.edu.vn/?ct=17

B. BIỂU MẪU TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

- Các biểu mẫu liên quan đến hoạt động Tập sự nghề nghiệp sinh viên download tại link: https://drive.google.com/open?id=1KezFW3Tf90stUjexwBOsUKe4yP_k0r6q

* Lưu ý: Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản email trường mới xem được file.