Nhảy đến nội dung
x

Chương trình Giáo dục đại học

Tên chương trình: Cử nhân ngành Quan hệ lao động.

1. Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động

 • Mục tiêu của chương trình

Chương trình đào tạo theo các trường thuộc TOP 100 thế giới về chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động như Đại học Cornell, Đại học Illinois, Đại học MC Gill mang đến cho sinh viên cơ hội học theo chương trình của các trường hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức về quản lý nhân sự, tổ chức hoạt động công đoàn, pháp luật lao động, quan hệ lao động, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm ở bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp, làm cán bộ công đoàn hoặc làm ở các cơ quan quản lý nhà nước về lao động tham gia quản lý quan hệ lao động nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và nhân viên trong quan hệ lao động, phát triển quan hệ lao động tốt đẹp và tránh xảy ra những xung đột trong quan hệ lao động.

 • Thời gian đào tạo: 4 năm.
 • Tổng số tín chỉ: 135 tín chỉ.
 • Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ (kiến thức cơ sở 15 tín chỉ, kiến thức chuyên ngành 75 tín chỉ.)
 • Các môn học chuyên ngành: Chiến lược nguồn nhân lực, Tranh luận và phản biện, Thương lượng tập thể, Luật lao động, Hành vi tổ chức, Quản lý hoạt động công đoàn, Bảo hiểm xã hội,…

2. Chuyên ngành Hành vi tổ chức

 • Mục tiêu của chương trình

 Chương trình đào tạo theo các trường thuộc TOP 100 thế giới về chuyên ngành Hành vi tổ chức như Đại học Cornell, Đại học MC Gill, Đại học Northwestern mang đến cho sinh viên cơ hội học theo chương trình của các trường hàng đầu thế giới ngay tại Việt Nam. Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức về hành vi tổ chức, quản lý nhân sự, tạo động lực làm việc, quản trị sự thay đổi, đổi mới và sáng tạo, văn hóa tổ chức, phát triển tổ chức. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm ở bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp, các tổ chức tư vấn hoặc các tổ chức nghiên cứu về thái độ và hành vi của nhân viên ở nơi làm việc giúp cho doanh nghiệp thiết kế những chính sách quản lý nhân sự hiệu quả nhằm thúc đẩy những hành vi tích cực của nhân viên tại nơi làm việc như tăng hài lòng với công việc, tăng sự cam kết và trung thành với tổ chức, làm việc đạt hiệu quả và hiệu suất.   

 • Thời gian đào tạo: 4 năm.
 • Tổng số tín chỉ: 135 tín chỉ.
 • Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ (kiến thức cơ sở 15 tín chỉ, kiến thức chuyên ngành 75 tín chỉ.)
 • Các môn học chuyên ngành: Hành vi tổ chức, Văn hóa tổ chức, Động lực làm việc, Quản trị nguồn nhân lực, Phát triển nghề nghiệp, Quản trị sự thay đổi, Quản lý đổi mới và sáng tạo, Tâm lý tổ chức…

3. Chuẩn đầu ra:

Chuẩn đầu ra ngành Quan hệ lao động bậc đại học: http://laborrelations.tdtu.edu.vn/giao-duc/chuan-dau-ra