Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo ngắn hạn

Chương trình Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn

Mục tiêu chương trình: Cung cấp cho cán bộ công đoàn đang làm việc ở các cấp những kiến thức về tổ chức công đoàn, thi đua khen thưởng, tuyên giáo, luật lao động, bảo hiểm và các kỹ năng như thương lượng tập thể, kỹ năng giao tiếp, truyền thông. Người học sau khi hoàn thành khóa học có năng lực tổ chức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác công đoàn, nhằm xây dựng tổ chức công đoàn các cấp vững mạnh và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Tổng số tín chỉ: 09 chuyên đề giảng dạy trong 408 tiết.

Thời gian đào tạo: ngắn hạn, từ 1 đến 6 tháng.

Môn học cốt lõi: Lịch sử phong trào công nhân – công đoàn thế giới và Việt Nam, Pháp luật liên quan đến lao động và công đoàn, Tâm lý quản lý và quan hệ lao động hài hòa, Công tác tuyên truyền và công tác nữ công, Công tác tài chính công đoàn, kiểm tra và hoạt động của UBKT công đoàn, Công đoàn với công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và thất nghiệp,…