Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên quốc tế

   Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế:

  • Mục tiêu chương trình: Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế với mục tiêu đào tạo 01 học kỳ dành cho sinh viên nước ngoài các môn học của chương trình quan hệ lao động. Sinh viên được giảng dạy các môn học bằng tiếng anh, được tham quan thực tế tại doanh nghiệp, thực hiện các dự án nghiên cứu về quan hệ lao động và quy đổi tín chỉ tương đương. Ngoài ra còn có chương trình giao lưu văn hóa ngắn hạn các vấn đề về quan hệ lao động giữa các nước.
  • Thời gian đào tạo: ngắn hạn, từ 1 đến 3 tháng.
  • Tổng số tín chỉ: 12 tín chỉ.
  • Các môn học: Thương lượng, Tâm lý tổ chức, Lãnh đạo, Tranh luận và phản biện, Quản lý đa văn hóa, Thực tập nghề nghiệp.