Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức nhân sự

       I. Trưởng khoa:

       TS. Nguyễn Đình Hòa

       II. Phó khoa:

       ThS. Hà Thị Là

       III. Trợ lý Trưởng khoa

       NCS. Hoàng Thị Tường Vinh

       IV. Giảng viên/ Nghiên cứu viên:

 1. TS. Phạm Thị Thật
 2. NCS. Huỳnh Võ Thục Quyên
 3. TS. NCV. Nguyễn Phương Tú

      V. Viên chức hành chính:

 1. Mai Nguyễn Đức Quang
 2. Lê Duy Khánh

      VI. Giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy/nghiên cứu:

 1. GS. Seng-Su Tsang
 2. TS. Worthen Helena Harlow
 3. TS. Berry Joe Tracy
 4. TS. Helman Daniel Seth
 5. TS. Elaine Bernard
 6. TS. Michael Mauer
 7. TS. Richard Dick Fincher
 8. TS. Allen Ponak