Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức nhân sự

       I. Trưởng khoa:

       TS. Nguyễn Đình Hòa

       II. Phó khoa:

       ThS. Hà Thị Là

       III. Giảng viên/ Nghiên cứu viên:

 1. NCS. Hoàng Thị Tường Vinh
 2. Th.S Dương Ngọc Minh Triết
 3. TS. Nguyễn Hồ Khánh Vân
 4. TS. Phạm Thị Thật
 5. NCS. Huỳnh Võ Thục Quyên
 6. TS. NCV. Nguyễn Phương Tú

      IV. Viên chức hành chính:

 1. Mai Nguyễn Đức Quang
 2. Lê Duy Khánh

      V. Giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy/nghiên cứu:

 1. GS. Seng-Su Tsang
 2. TS. Worthen Helena Harlow
 3. TS. Berry Joe Tracy
 4. TS. Helman Daniel Seth
 5. TS. Elaine Bernard
 6. TS. Michael Mauer
 7. TS. Richard Dick Fincher
 8. TS. Allen Ponak