Nhảy đến nội dung
x
Họ tên Huỳnh Võ Thục Quyên
Học vị Nghiên cứu sinh
Chức vụ Viên chức giảng dạy
Môn giảng dạy Tâm lý tổ chức, Kinh tế lao động, Kỹ năng viết trong Quan hệ lao động, Tranh luận và Phản biện

Th.S Huỳnh Võ Thục Quyên