Nhảy đến nội dung
x
Họ tên Hà Thị Là
Học vị Thạc sĩ
Chức vụ Phó Trưởng khoa
Môn giảng dạy Luật công đoàn và điều lệ công đoàn Việt Nam, Quản lý hoạt động công đoàn.

Th.S Hà Thị Là