Nhảy đến nội dung
x
Họ tên Berry Joe Tracy
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên
Môn giảng dạy Nguyên lý quan hệ lao động, Quan hệ lao động

TS. Berry Joe Tracy