Nhảy đến nội dung
x
Họ tên Helman Daniel Seth
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên/ Nghiên cứu viên
Môn giảng dạy Tranh luận và phản biện, Văn hóa tổ chức

TS. Helman Daniel Seth