Nhảy đến nội dung
x
Họ tên Nguyễn Đình Hòa
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Trưởng khoa
Môn giảng dạy Tâm lý tổ chức, Chiến lược nguồn nhân lực

TS. Nguyễn Đình Hòa