Nhảy đến nội dung
x
Họ tên Hoàng Thị Tường Vinh
Học vị Nghiên cứu sinh
Chức vụ Giảng viên
Môn giảng dạy Hành vi tổ chức, Quản lý đa văn hóa

Th.S Hoàng Thị Tường Vinh