Nhảy đến nội dung
x
Họ tên Worthen Helena Harlow
Học vị Tiến sĩ
Chức vụ Giảng viên
Môn giảng dạy Lãnh đạo, Tư duy và nghệ thuật lãnh đạo

TS. Worthen Helena Harlow