Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2019

1. Tên ngành (Major in):                               
Tên ngành tiếng Việt: Quan hệ lao động
Tên ngành tiếng Anh: Labor relations
2. Trình độ (Level): Đại học                          Hình thức (Mode of study): chính quy

3. Mã ngành (Code): 7340408
4. Văn bằng (Training Degree): Cử nhân

5. Thời gian đào tạo (Training time): 4 năm
6. Mục tiêu của chương trình đào tạo (Programme Objectives - POs): Chương trình đào tạo ngành Quan hệ lao động, Trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm đào tạo ra các cử nhân:

STT

Mô tả mục tiêu đào tạo

1

Người tốt nghiệp trở thành các chuyên viên quan hệ lao động làm việc tại các doanh nghiệp, công đoàn hoặc các cơ quan quản lý nhà nước nhằm góp phần phát triển quan hệ lao động trong nước hài hòa, ổn định và tiến bộ.

2

Người tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các công việc công đoàn để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và quan hệ lao động hài hòa.

3

Người tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát các công việc quản trị nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

4

Người tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến Quan hệ lao động.

5

Người tốt nghiệp có năng lực tiếp tục tự học, nghiên cứu và học tập ở bậc cao hơn về quan hệ lao động.

6

Người tốt nghiệp có các kỹ năng về ngoại ngữ, tin học, làm việc nhóm, thương lượng, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và có đạo đức nghề nghiệp để làm việc trong môi trường quốc tế.

7. Chuẩn đầu ra của chương trình (Expected learning Outcomes- ELOs): Người học ngành Quan hệ lao động sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể như sau:

STT

 Mô tả các ELOs

Kết nối mục tiêu đào tạo

1

Phân tích (Analyse) được thế giới quan Cộng sản chủ nghĩa; chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam định hướng cho quan hệ lao động;

PO1, PO6

2

Phân tích (Analyse) được những kiến thức khoa học xã hội, tự nhiên ảnh hưởng đến quan hệ lao động;

PO1, PO6

3

Thể hiện (Demonstrate) khả năng sử dụng ngoại ngữ vào công việc với trình độ tiếng anh đạt IELTS 5.0 hoặc tương đương, chứng chỉ tin học MOS 750.

PO1, PO6

4

Phân tích (Analyse) được các nguyên tắc, quy trình, phương pháp thực hiện các công việc về công đoàn, quản trị nguồn nhân lực.

PO2, PO3, PO4, PO5

5

Lập kế hoạch (Plan) và thực hiện (Implement) được các công việc về công đoàn, quản trị nguồn nhân lực;

PO2, PO3, PO4, PO5

6

Kiểm soát (Monitor) được các công việc về công việc công đoàn, quản trị nguồn nhân lực.

PO2, PO3, PO4, PO5

7

Áp dụng (Apply) được các kỹ năng phản biện, làm việc nhóm, truyền thông vào các công việc công đoàn, quản trị nguồn nhân lực;

PO2, PO3, PO6

8

Thực hiện (Implement) thương lượng và giải quyết (Solve) được các vấn đề công đoàn, quản trị nguồn nhân lực.

PO2, PO3, PO4, PO6

9

Thể hiện (Demonstrate) đạo đức nghề nghiệp dựa trên các quy định pháp luật, các chuẩn mực quan hệ lao động;

PO1, PO6

10

Thể hiện (Demonstrate) tinh thần tập thể, trách nhiệm với cộng đồng, cơ quan; ý thức chăm lo cho đời sống của người lao động trong công việc.

PO1, PO6