Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra 2015

1. Tên ngành:
- Tên ngành tiếng Việt: Quan hệ lao động
- Tên ngành tiếng Anh: Labor relations
2. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
3. Văn bằng: Cử nhân
4. Mục tiêu đào tạo: Ngành Quan hệ lao động đào tạo các chuyên gia quản trị Quan hệ lao động có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, góp phần phát triển Quan hệ lao động trong nước hài hòa, ổn định và tiến bộ. Cử nhân quan hệ lao động có năng lực thực hiện hiệu quả các chuyên đề hoạt động công đoàn, đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, phát triển quan hệ lao động hài hoà. Cử nhân quan hệ lao động cũng có năng lực thực hiện hiệu quả các công việc của Quản trị nguồn nhân lực như tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả làm việc, thù lao và phúc lợi, sức khoẻ và an toàn lao động. Cử nhân quan hệ lao động còn có kỹ năng phân tích, phản biện và giải quyết các vấn đề về Quan hệ lao động, có năng lực tự học, nghiên cứu và học tập ở bậc cao học về Quan hệ lao động.
5. Chuẩn đầu ra: Người học đại học ngành Quan hệ lao động sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT Nội dung Mô tả Tiêu chí đánh giá Thang đo
1 Kiến thức chung Lý luận chính trị; Khoa học xã hội; Quốc phòng – An ninh. - Biết, hiểu và có thể trình bày rõ về thế giới quan, nhân sinh quan Cộng sản chủ nghĩa;
- Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam;
- Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội trong lĩnh vực ngành;
- Hiểu, biết và vận dụng các kiến thức Quốc phòng toàn dân & An ninh nhân dân.    

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình;

- Chứng chỉ quốc phòng.

  Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

Biết, hiểu và có thể vận dụng hệ thống kiến thức cơ sở để học hiệu quả phần kiến thức chuyên môn và giải quyết những vấn đề trong công việc sau khi tốt nghiệp có sử dụng đến kiến thức cơ sở.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu các môn học phần kiến thức cơ sở.

    Hiểu biết và ứng dụng tốt kiến thức quan hệ lao động vào thực tiễn - Có khả năng trình bày, phân tích và vận dụng những kiến thức về công tác tuyên giáo, tổ chức, thi đua khen thưởng, văn phòng; luật công đoàn và điều lệ công đoàn, luật lao động, luật BHXH; đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động.
- Có khả năng trình bày, phân tích và vận dụng những kiến thức tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả làm việc, thù lao và phúc lợi, sức khoẻ và an toàn lao động. 
- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học chuyên ngành;
- Phân tích, đánh giá, ứng dụng thành thạo kiến thức vào các tình huống.
2 Kỹ năng nghề nghiệp Về chuyên môn - Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả các chuyên đề hoạt động công đoàn; giải quyết các tình huống về luật lao động; tổ chức đối thoại xã hội, thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp lao động;
- Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả các công việc liên quan đến Quản trị nguồn nhân lực.  
Dự kiểm tra và đạt yêu cầu các học phần thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp.
    Kỹ năng mềm - Có kỹ năng thương lượng, kỹ năng giao tiếp với người lao động, kỹ năng diễn thuyết trước công chúng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết xung đột, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tranh luận và phản biện.
- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;
Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học hoặc các học phần thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp.
    Kỹ năng ngoại ngữ - Khóa 19 trở về trước: TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
- Khóa 20: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.  
Chứng chỉ còn thời hạn giá trị.
    Kỹ năng tin học  Chứng chỉ tin học MOS quốc tế.
- Khóa 19: 700 điểm MOS
- Khóa 20: 750 điểm MOS
Chứng chỉ còn thời hạn giá trị.
3 Thái độ, ý thức xã hội Thái độ và hành vi 

- Tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp;
- Có đạo đức nghề nghiệp, thực hiện các công việc nghề nghiệp dựa trên các quy định pháp luật, các chuẩn mực quan hệ lao động và hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và người lao động;
- Tinh thần đam mê tìm hiểu, thái độ tích cực trong tìm kiểm giải pháp cho những vấn đề;
- Tư duy phản biện, độc lập, chấp nhận những khác biệt trong cách tiếp cận đối với các vấn đề trong quan hệ lao động.

Được đánh giá trong quá trình tham gia thảo luận các chủ đề của  các môn học và trong quá trình thực tập tốt nghiệp.
    Ý thức về cộng đồng, xã hội  Tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác xã hội để phục vụ cộng đồng, cơ quan, đoàn thể; có ý thức chăm lo cho đời sống của người lao động trong công việc. Các chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.
4 Vị trí của người học sau tốt nghiệp Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có - Các vị trí quản lý hoặc chuyên viên ở Bộ phận quản trị nguồn nhân lực, Bộ phận tổ chức hành chính và Văn phòng;
- Chủ tịch công đoàn cơ sở, Uỷ viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn chuyên trách, chuyên viên của các ban chuyên đề ở LĐLĐ tỉnh, thành phố, quận và huyện;
- Các vị trí quản lý hoặc chuyên viên ở Sở LĐTB&XH, BHXH và các tổ chức phi Chính phủ về lao động.
-Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.
Kết quả điều tra công việc của sinh viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm.
5 Khả năng phát triển chuyên môn Đủ năng lực học lên bậc cao hơn - Tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành quan hệ lao động và quản trị nguồn nhân lực ở trong và ngoài nước;
- Có khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng tích lũy ở bậc cử nhân để học tập và nghiên cứu chuyên sâu ở chương trình đào tạo Thạc sĩ.
Số liệu và minh chứng tích lũy qua các năm về cựu sinh viên.