Nhảy đến nội dung
x

Sinh hoạt học thuật - Sinh hoạt Journal Club


      Journal Club và Sinh hoạt học thuật là hai hình thức sinh hoạt khoa học, sinh hoạt chuyên môn theo chuẩn quốc tế định kỳ cho toàn thể giảng viên-nghiên cứu viên của Khoa Lao động và công đoàn. Đây là nơi các giảng viên/ nghiên cứu viên thường xuyên có cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu, giao lưu và trao đổi kỹ năng giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học-công nghệ từ các kết quả nghiên cứu mới và kinh điển.
 
      Dưới đây là lịch sinh hoạt Journal Club/ Sinh hoạt học thuật trong quý 2/2019:

Subscribe to Sinh hoạt học thuật; Journal Club