Nhảy đến nội dung
x
Nhiều điểm mới của Luật lao động sửa đổi năm 2019
Những điểm mới trong BLLĐ (sửa đổi) năm 2019 đã được 90,06% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành sáng 20/11 với nhiều nội dung liên quan mật thiết đến người lao động.
Subscribe to Bộ luật lao động sửa đổi