Nhảy đến nội dung
x

Ký kết hợp tác doanh nghiệp năm học 2022-2023

Trong năm học 2022-2023, Khoa Lao động & Công đoàn đã ký kết hợp tác với 02 doanh nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ phối hợp qua lại trong lĩnh vực đào tạo giữa lý thuyết và thực tế, tạo điều kiện để sinh viên nắm bắt công việc trong quá trình thực tiễn tại các đơn vị, cụ thể Khoa Lao động & Công đoàn đã ký kết hợp tác với Trung tâm đào tạo Viện nghiên cứu Dệt May TPHCM và Liên đoàn Lao động Quận 7. Cùng với đó, trong năm qua Khoa thường xuyên liên lạc với các đơn vị thân hữu như: Công đoàn các Khu chế xuất-công nghiệp TPHCM, Liên đoàn Lao động các Quận, Công ty Saigon Tourist, Công ty SS4U, Công ty Bảo Việt, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực VNPT, Công đoàn ngành Dệt May TPHCM… để giới thiệu cho hơn 300 sinh viên học tập thực tế theo các môn như thực tập nghề nghiệp 1, 2, 3 cho cả 02 phân ngành là Quản lý Quan hệ Lao động và Hành vi tổ chức. Về công tác cựu sinh viên khoa, trong năm qua Khoa đã thành lập và kiện toàn nhân sự Ban liên lạc cựu sinh viên, Khoa cũng đã phát hiện và nhân rộng 01 sinh viên khởi nghiệp khi vẫn còn đang học trên giảng đường.

ảnh ký kết hợp tác

Khoa LĐ&CĐ ký thỏa thuận hợp tác với Viện nghiên cứu Dệt May TPHCM