Nhảy đến nội dung
x

Tham quan bảo tàng Hồ Chí Minh

Ngày 10/5/2019 Khoa Lao động và Công đoàn tổ chức chuyến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Chuyến tham quan giúp sinh viên hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua tài liệu, hiện vật được trưng bài tại Bảo tàng. Qua đó có thể truyền thêm cho sinh viên tinh thần yêu nước, động lực trong học tập.

Bao-tang-HCM-trong-bai.jpg

Bài và ảnh: CLB Truyền thông.