Nhảy đến nội dung
x

Chương trình hành trang tân sinh viên

Chiều ngày 08/10/2018, Khoa Lao động và Công đoàn tổ chức Chương trình Hành trang tân sinh viên. Sinh viên được triển khai các quy chế về học vụ, quy chế công tác sinh viên, sử dụng hệ thống thông tin sinh viên, sơ đồ đào tạo, đăng ký môn học, quy định về học tiếng Anh, chuẩn đầu ra, điều kiện đạt cử nhân ưu tú, thông tin học bổng học tập và chính sách, xử lý học vụ; văn hóa hoạt động của Khoa, Trường. Đặc biệt các bạn hiểu đặc điểm nhận diện sinh viên TDTU, Bộ quy tắc ứng xử của sinh viên, Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức.

Tin: CLB Truyền thông.