Nhảy đến nội dung
x
Opening Ceremony of The Short Course on National and Organizational Administration for students of the University of Northern Denmark
On June 28th, 2018, Faculty of Labor Relations and Trade Unions held the Opening Ceremony of the Short Course on National and Organizational Administration 2018 for students of the University of Northern Denmark (UCN) and Ton Duc Thang University (TDTU).
Khai mạc Chương trình đào tạo ngắn hạn về Quản lý tổ chức cho sinh viên Trường đại học Bắc Đan Mạch
Ngày 28/06/2018, Khoa Lao động và công đoàn đã tổ chức lễ Khai mạc khóa học ngắn hạn về Quản lý tổ chức năm 2018 dành cho sinh viên Trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN) và Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).
Discussion on the Impact of the TPP on Labor and Trade Unions

      On the morning of 14/1/2016, Ton Duc Thang University held a seminar entitled "The Impact of the TPP on Labor and Trade Unions".

Hội thảo giao lưu chia sẻ từ các nhãn hàng "Brands Meeting" 
Ngày 9/3/2018, Đại diện Khoa Lao động và công đoàn tham dự Hội thảo giao lưu chia sẻ từ các nhãn hàng "Brands Meeting".
“BRANDS MEETING” WORKSHOP

From 1:00 PM until 4:00 PM on 9 March 2018, representatives from the Faculty of  Labor Relations and Trade Unions met wi

Giao lưu văn hóa với sinh viên đại học Waseda, Nhật
Ngày 8/3/2018, Khoa lao động & công đoàn, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức chương trình giao lưu với Đoàn sinh viên Đại học Waseda, Nhật.